Zakres świadczonych usług

pomoc w wyborze najlepszej formy działalności
przygotowywanie i opiniowanie umów i statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni (w tym spółdzielni mieszkaniowych)
rejestracja w KRS
bieżąca obsługa prawna, w tym reprezentacja, przygotowanie i udział w posiedzeniach organów, wydawanie opinii prawnych
przekształcanie, łączenie, podział spółek
likwidacja, postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
sporządzanie opiniowanie, interpretacje umów
reprezentacja w sporach, w tym w sporach sądowych dotyczących prawa kontraktowego
doradztwo prawne w toku wykonywania umów
wsparcie przy transakcjach handlowych wraz z oceną ryzyka prawnego
negocjacje, udział w przetargach
ochrona wizerunku
obsługa stron w sporach sądowych i pozasądowych dotyczących ochrony praw autorskich i pokrewnych
sprawy związane z utworami pracowniczymi
dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych
umowy wydawnicze
prawa autorskie zależne
umowy dotyczące praw autorskich i pokrewnych w tym umowy licencyjne – sporządzanie, interpretacje, opiniowanie
reprezentacja w postępowaniach przedsądowych i polubownych (przed sądami polubownymi i arbitrażowymi)
sporządzanie pozwów, skarg i innych pism procesowych
reprezentacja w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych we wszystkich instancjach (w tym przez Naczelnym Sądem Administracyjnym) i przed Sądem Najwyższym
negocjacje i zawieranie ugód sądowych
mediacje
ściąganie długów
reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
eksmisja
powództwa przeciwegzekucyjne
obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, w tym sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, udział w posiedzeniach zebraniach właścicieli lokali
przygotowywanie, opiniowanie i intepretowanie umów najmu, w tym najmu okazjonalnego i instytucjonalnego
ochrona praw lokatorów
przygotowywanie, opiniowanie i interpretowanie umów deweloperskich i umów o roboty budowalne i remonty,
kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego (od ustalenia warunków zabudowy, przez pozwolenie na budowę, do pozwolenia na użytkowanie)
sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych oraz reprezentacja w sporach o ustalenie treści ksiąg wieczystych
wsparcie prawne w obrocie nieruchomościami (ustalenia stanu prawnego, umowy przedwstępne)
kompleksowa obsługa w sprawach dotyczących współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, służebności przesyłu
sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy
przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy
obsługa agencji pracy tymczasowej
reprezentacja w sporach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (w tym w sprawach o mobbing, niedyskryminację, wypowiedzenie umowy o pracę)